પોલીસ કમિશનર, રાજકોટ
http://www.cprajkot.gujarat.gov.in

કાયદા અને નિયમો

1/29/2022 3:11:44 AM

સી.આર.પી.સી

મોટર વ્હીકલ એકટ

નાર્કોટીક્સ એન્ડ ડ્રગ્સ

પ્રોટેકશન ઓફ ચીલ્ડૃન ફ્રોમ સેક્સ્યુઅલ ઓફેન્સ

ધ આર્મ્સ એક્ટ

સીગરેટ એન્ડ ટોબેકો પ્રોડ્કટ્સ

ધ ઇન્ડીયન્સ એવીડ્ન્સ એકટ

ધ ઇન્ડીયન પીનલ કોડ

ધ નેગોશીયબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ