પોલીસ કમિશનર, રાજકોટ
http://www.cprajkot.gujarat.gov.in

આપત્તિ વેળાએ

11/29/2021 2:11:34 AM

આપત્તિ વેળાએ

 
 

આટલું તો જરૂર કરો

ભૂકંપ

વાવાઝોડું

પૂર

રોગચાળો

આગ

વીજળી

રાસાયણિક અને ઔદ્યોગિક

અકસ્માત