પોલીસ કમિશનર, રાજકોટ
http://www.cprajkot.gujarat.gov.in

આપત્તિ વેળાએ

9/22/2019 12:59:11 AM

આપત્તિ વેળાએ

 
 

આટલું તો જરૂર કરો

ભૂકંપ

વાવાઝોડું

પૂર

રોગચાળો

આગ

વીજળી

રાસાયણિક અને ઔદ્યોગિક

અકસ્માત