પોલીસ કમિશનર, રાજકોટ
http://www.cprajkot.gujarat.gov.in

કોર્ટ ફેસલ મુદ્દામાલ વાહનોની વિગત

6/28/2022 9:13:07 AM
 
(૧) ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન
(૨) મહિલા પોલીસ સ્ટેશન
(૩) માલવિયાનગર પોલીસ સ્ટેશન
(૪) રાજકોટ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન
(૫) ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન
(૬) પ્રદ્યુમનનગર પોલીસ સ્ટેશન
(૭) ભકિતનગર પોલીસ સ્ટેશન
(૮) બી.ડીવીઝન પોલીસ સ્ટેશન
(૯) કુવાડવા રોડ પોલીસ સ્ટેશન
(૧૦) એ.ડીવીઝન પોલીસ સ્ટેશન
(૧૧) થોરાળા પોલીસ સ્ટેશન
(૧૨) ગાંધીગ્રામ-૨ (યુનિવર્સિટી) પોલીસ સ્ટેશન