પોલીસ કમિશનર, રાજકોટ
http://www.cprajkot.gujarat.gov.in

માહિતી મેળવવાના અધિકાર

11/29/2021 2:31:34 AM

માહિતી મેળવવા ના અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ ના અમલીકરણ મેન્યુઅલ સેકશન ૪(૧)(બી) હેઠળ

અનું

શીર્ષક નું નામ

1

સંસ્થાના કાર્યો અને ફરજોની વિગતો

2

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સતા અને ફરજો

3

નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યરીતિ

4

કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો

5

નિયંત્રણ હેઠળના ઉપયોગમાં લેવાતા નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓની વિગત

6

નિયંત્રણ હેઠળના દસ્તાવેજોના વર્ગોનું પત્રક

7

નીતિ ધકતર અને તેની વ્યવસ્થા

8

સલાહના હેતુ માટે બનેલ બોર્ડ, કાઉન્સીલો, સમિતિઓ વગેરેની કાર્યનોંધો

9

અધિકારી અને કર્મચારીઓની માહિતી

10

વળતરની પધ્ધતિ અને માસિક મહેનતાણું

11

વ્યવસ્થા તંત્રને ફાળવેલ અંદાજપત્ર

12

ફાળવેલ રકમો સહીત સબસીડી કાર્યક્રમોની અમલબજવણીની રીત

13

આપેલ છુટછાટ, પરવાનગીઓ અથવા અધિકૃતિઓ મેળવનારીની વિગત

14

ઇલેકટ્રોનિક- વિજાણું રૂપે ઉપલબ્ધ માહિતીની વિગત

15

જાહેર ઉપયોગમાં નિભાવવામાં આવતા ગ્રંથાલયો

16

જાહેર માહિતી અધિકારીઓના નામ, હોદા ઓ વિગતો

17

પ્રકિર્ણ