પોલીસ કમિશનર, રાજકોટ
http://www.cprajkot.gujarat.gov.in

માહિતી મેળવવાના અધિકાર

2/23/2020 7:01:27 AM

માહિતી મેળવવા ના અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ ના અમલીકરણ મેન્યુઅલ સેકશન ૪(૧)(બી) હેઠળ

અનું

શીર્ષક નું નામ

1

સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો

2

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો

3

નિર્ણય લેવાની કાર્યપધ્ધતિ

4

કામગીરીના માપદંડ

5

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સુચનાઓ/નિયમસંગ્રહ અને દફતરો

6

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો

7

નીતિ ધડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ

8

વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદી જુદી સમિતિઓ

9

કર્મચારી/અધિકારીઓના નામ સરનામાંની વિગતો

 

કર્મચારી  અધિકારીઓના નામ   સરનામાંની વિગતો પોલીસ કમિશનર કચેરી

 

કર્મચારી અધિકારીઓના નામ સરનામાંની વિગતો પુર્વ વિભાગ

 

કર્મચારી અધિકારીઓના નામ   સરનામાંની વિગતો પશ્ચિમ વિભાગ

 

કર્મચારી  અધિકારીઓના નામ સરનામાંની વિગતો ઉતર વિભાગ

 

કર્મચારી  અધિકારીઓના નામ સરનામાંની વિગતો દક્ષિણ વિભાગ

10

કર્મચારી/અધિકારીઓના પગાર ભથ્થાની વિગતો

11

વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો

12

વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો

13

વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/પરમિટો

14

વિજાણુંરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી

15

માહિતી કક્ષની વિગતો

16

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો

17

પ્રકિર્ણ