પોલીસ કમિશનર, રાજકોટ
http://www.cprajkot.gujarat.gov.in

સીનેમા, મનોરંજન

6/28/2022 9:15:26 AM

સિનેમાગૃહ શરૂ કરવા માટે:-

ગુજરાત સિનેમા વિડીયો દ્રારા પ્રદર્શનનું નિયમન કરવા બાબતના નિયમો ૧૯૮૪ (૨) સિનેમા મલ્ટીપ્લેક્ષ લાયસન્સ નિયમ ૧૦૩ હેઠળ ગુજરાત સિનેમા નિયમ-૨૦૧૪ અન્વયે કલેક્ટરશ્રી પાસેથી પરવાનો લેવાનો રહે છે. સદરહુ કાયદા અને નિયમ અનુસાર નવા પરવાના માટે નિયત નમૂના મુજબના ફોર્મમાં જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે અરજી કરવાની રહે છે. સિનેમાગૃહો શરૂ કરતાં પહેલાં તેના બાંધકામ માટે સંબંધિત સત્તાધિકારી પાસેથી એન.ઓ.સી. (ના વાંધા પ્રમાણપત્ર) મેળવવાનું રહે છે. અરજદારની અરજી અન્વયે શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ/મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, ફાયર વિભાગના એન.ઓ.સી. તથા સ્‍થાનિક પોલીસ, ટ્રાફીક શાખાના સ્થળની ચકાસણી કર્યા બાદના અભિપ્રાય મુજબ સિનેમાગૃહો શરૂ કરવા માટે કલેક્ટરશ્રીની કચેરી તરફ અભિપ્રાય મોકલી આપવામાં આવે છે.

મનોરંજન કાર્યક્રમો યોજવા માટેનો પરવાનો :-

મનોરંજન કાર્યક્રમો અંગેના પરવાના બાબતે www.ifp.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહે છે. કાર્યક્રમ યોજવા માટે અરજદારની અરજી સાથે હોલ/પાર્ટી પ્લોટ બુકીંગ કર્યાની ભાડા પહોંચ, નાટકના કિસ્સામાં , નાટક યોજવા માટે સાંસ્‍કૃતિક બોર્ડનું પ્રમાણપત્ર તેમજ ફાયર સેક્ટી અંગે પ્રમાણપત્ર તેમજ રહેઠાણ/ઓળખના પુરાવાઓ અરજી સાથે સામેલ કરવાનું રહે છે. સ્થાનીક પોલીસ અભિપ્રાય બાદ કાર્યક્રમ યોજવા માટે મંજુરી આપવામાં આવે છે.

સાર્વજનિક આનંદ-પ્રમોદના સ્થળના સંચાલન માટેનો પરવાનો,

(બેન્કવેટ હોલ, કોમ્યુનીટી હોલ, પુલ, પાર્લર, હેલ્‍થ ક્લબ, એમ્‍યુઝમેન્‍ટ પાર્ક) :‌

અમદાવાદ શહેર વિસ્‍તારમાં સાર્વજનિક આમોદ-પ્રમોદનાં સ્‍થળો માટે પોલીસ કમિશનર અમદાવાદ શહેરના જાહેરનામા ક્રમાંકઃ૮૮૮/ર૬, તા.૧૮-૪-૧૯૬૨થી ઘડાયેલા નિયમો મુજબ લાઇસન્‍સ મેળવવું ફરજિયાત છે. સાર્વજનિક આમોદ-પ્રમોદના સ્‍થળ જેવા કે બેન્કવેટ હોલ, કોમ્યુનીટી હોલ, પુલ, પાર્લર, હેલ્‍થ ક્લબ, એમ્‍યુઝમેન્‍ટ પાર્ક શરૂ કરવા માટે નિયત અરજી ફોર્મમાં જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે પોલીસ કમિશ્નરશ્રીની કચેરી ખાતે અરજી કરવાની રહે છે. ફાયર ખાતાની NOC સ્થાનિક પોલીસ તેમજ ટ્રાફિક શાખાના અભિપ્રાય મેળવી પરવાનો આપવામાં આવે છે. પરવાનાની મુદ્દ્ત પુરી થતાં પરવાનો રીન્યુ કરવા માટે એક માસ અગાઉ અરજી કરવાની રહે છે.