પોલીસ કમિશનર, રાજકોટ
http://www.cprajkot.gujarat.gov.in

નોટીફીકેશન

1/29/2022 3:05:28 AM
 
નોવેલ કોરોના Covid-19 અંગે જાહેરનામું
 
1) હથિયાર બંધી અંગેનું જાહેરનામું
 
2) સભા સરધસ અંગેનું જાહેરનામું
 
3) અવાજના પ્રદુશણ અંગેનું જાહેરનામું
 
4) ગણવેશ અંગેનું જાહેરનામું
 
5) ભાડુઆત અંગેનું જાહેરનામું
 
6) CCTV અંગેનું જાહેરનામું
 
7) નોકર ધર-ધાટી અંગેનું જાહેરનામું
 
8) ડ્રોન અંગેનું જાહેરનામું
 
9) સરકારી કચેરીઓમાં અનઅધિકૃત વ્યકિતઓના પ્રવેશ અંગેનું જાહેરનામું