પોલીસ કમિશનર, રાજકોટ
http://www.cprajkot.gujarat.gov.in

પાસપોર્ટ સેન્ટર

6/28/2022 9:01:56 AM
પાસપોર્ટ સેન્ટર :-

સ્પેશિયલ શાખાની પાસપોર્ટ વિભાગમાં નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

  • ફોરેનર્સ રજિસ્ટ્રેશન , વિઝા એક્સ્ટેન્શન 

  • પાક નેશનલ , વિઝિટર , આર.પી. ઈશ્યૂ- એલ. ટી. વી. 
  • ભારતીય પાસપોર્ટ ઈન્કવાયરી રિપોર્ટ  
  • ભારતીય પાસપોર્ટ અરજી સ્વીકાર કેન્દ્ર જે અલગ ઓફિસ વર્ક આપવામાં આવેલ છે.