પોલીસ કમિશનર, રાજકોટ
http://www.cprajkot.gujarat.gov.in

તસવીરો

6/28/2022 9:18:04 AM
_ જિલ્‍લાની વિશેષ તસવીરો
_ કલ્‍યાણકારી પ્રવૃત્તિ
_ પરેડ
_ રાજકોટ શહેર પોલીસ હેડ કવાર્ટર ખાતે ચાલુ કરવામાં આવેલ સી.પી.સી.(સેન્ટ્રલ પોલીસ કેન્ટીન) ના ઉદધાટન અંગની તસ્વીરના અનુસરે ...
_ રકતદાન કેમ્‍પ
_ રાજકોટ શહેર પોલીસ હેડ કવાર્ટર ખાતે શરૂ કરવામાં આવેલ એ.ટી.એમ.સુવિધા
_ રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશ્‍નર કચેરી પ્રિમાઇસીસ ખાતે શરૂ કરવામાં અમુલ આઉટલેટ
_ રાજકોટ શહેર પોલીસને નારી સુરક્ષા અને લો એન્‍ડ ઓર્ડર ના મળેલ એવોર્ડ ને અનુલક્ષી પોલીસ હેડ કવાર્ટર ખાતે શહેર પોલીસ સ્‍ટાફનો સન્‍માન સમારોહ તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૩ના રોજ યોજવામાં આવેલ તેની તસ્‍વીરો