હું શોધું છું

હોમ  |

આર.ટી.ઓ.
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

    

 

 

 

ક્રમ

કચેરીનું નામ

કચેરીનું સરનામું

ફોન નંબર

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અમદાવાદ

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુભાષબ્રિજ ના છેડે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭.
વેબસાઇટ: www.rtoahmedabad.gujarat.gov.in

૦૭૯ ૨૭૫૫૯૬૯૬

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ભાવનગરની

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ભાવનગર , ઘાનેચી વડલા, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૩
વેબસાઇટ: www.rtobhavnagar.gujarat.gov.in

૦૨૭૮ ૨૪૨૪૨૯૩

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, કચ્છ-ભૂજ

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, કચ્છ-ભૂજ, માધાપર રોડ, મિલેટરી હોસ્પિટલ પાસે, કચ્છ-ભૂજ-૩૭૦૦૦
વેબસાઇટ: www.rtokutch.gujarat.gov.in

૦૨૮૩૨ ૨૫૧૫૬૬, ૨૨૧૯૫૦

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ગોધરા

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ગોધરા, કોમર્સ કોલેજ પાસે, ગોધરા- પંચમહાલ-૩૮૯૦૦૧
વેબસાઇટ: www.rtopanchmahal.gujarat.gov.in

૦૨૬૭૨ ૨૪૨૭૨૪

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, હિંમતનગર

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, હિંમતનગર, સવગઢ વિજાપુર રોડ, હિંમતનગર, સાબરકાંઠા
વેબસાઇટ: www.rtosabarkantha.gujarat.gov.in

૦૨૭૭૨ ૨૨૨૫૯૭

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જામનગર

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જામનગર, લાલ બંગલા કંમ્પાઉન્ડ, જામનગર-૩૮૮૦૦૫
વેબસાઇટ: www.rtojamnagar.gujarat.gov.in

૦૨૮૮ ૨૬૭૨૧૦૦

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જૂનાગઢ

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જૂનાગઢ, માજેવાડી દરવાજા, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
વેબસાઇટ: www.rtojunagadh.gujarat.gov.in

૦૨૮૫ ૨૬૫૦૬૯૧

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, મહેસાણા

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, મહેસાણા, ખારી નદી પાસે, પાલાવાસના હાઇવે, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૨
વેબસાઇટ: www.rtomehsana.gujarat.gov.in

૦૨૭૬૨ ૨૫૧૦૭૮

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, નડિયાદ

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, નડિયાદ, ગવર્નમેન્ટ સર્કિટ હાઉસની સામે, મીલ રોડ, ખેડા-નડિયાદ-૩૮૭૦૦૧.
વેબસાઇટ: www.rtokheda.gujarat.gov.in

૦૨૬૮ ૨૫૫૦૨૧૩

૧૦

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પાલનપુર

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પાલનપુર, બાલારામ રોડ, હાઇવે, પાલનપુર-૩૮૫૦૦૧, (બનાસકાંઠા)
વેબસાઇટ: www.rtobanaskantha.gujarat.gov.in

૦૨૭૪૨ ૨૫૨૩૭૪

૧૧

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પોરબંદર

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પોરબંદર, ડી.એસ.પી. ઓફિસની સામે, નવા ફુવારા પાસે, વાડિયા રોડ, પોરબંદર-૩૬૦૫૭૫
વેબસાઇટ: www.artoporbandar.gujarat.gov.in

૦૨૮૬ ૨૨૪૨૫૬૦

૧૨

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, રાજપીપળા

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, રાજપીપળા, સેવા સદન ભવન, કલેક્ટર ઓફિસ બિલ્ડિંગ, આર.નં -૧૩/૧૪, જિ: નર્મદા-૩૯૩૧૪૫
વેબસાઇટ: www.artonarmada.gujarat.gov.in

૦૨૬૪૦ ૨૨૪૯૪૮

૧૩

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુરત

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુરત, રિંગ રોડ, નાનપુરા, સુરત-૩૮૫૦૦૧
વેબસાઇટ: www.rtosurat.gujarat.gov.in

૦૨૬૧ ૨૪૭૨૧૮૮

૧૪

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, વડોદરા

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, વડોદરા, વરાસિયા રોડની બાજુમાં, વડોદરા-૩૯૦૦૦૬
વેબસાઇટ: www.rtovadodara.gujarat.gov.in

૦૨૬૫ ૨૫૬૨૪૯૭

૧૫

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, વલસાડ

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, વલસાડ, અટક પારડી, ધારણપુર રોડ, વલસાડ-૩૬૯૦૦૧
વેબસાઇટ: www.rtovalsad.gujarat.gov.in

૦૨૬૩૨ ૨૪૨૭૩૭

૧૬

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અમરેલી

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અમરેલી, બીજો માળ, એમ.એસ. બિલ્ડિંગ, રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ, અમરેલી-૩૬૫૦૦૧
વેબસાઇટ: www.artoamreli.gujarat.gov.in

૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૧૩

૧૭

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, આણંદ

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, આણંદ, સેવા સદન ગ્રાઉન્ડ, ડી.એસ.પી. ઓફિસ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ-૩૮૮૦૦૧
વેબસાઇટ: www.artoanand.gujarat.gov.in

૦૨૬૯૨-૨૬૨૫૩૨

૧૮

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, બારડોલી

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, બારડોલી. પાવર હાઉસ સામે, ઓકટ્રોય નાકા, બારડોલી-૩૪૪૬૦૧. જિ: સુરત
વેબસાઇટ: www.artobardoli.gujarat.gov.in

૦૨૬૨૨-૨૨૩૪૫૭

૧૯

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ભરૂચ

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહારની કચેરી, ભરૂચ, નાંદેવલ ચોકડી, ભરૂચ-૩૯૨૦૦૧
વેબસાઇટ: www.artobharuch.gujarat.gov.in

૦૨૬૪૨ ૨૪૦૬૫૩

૨૦

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, દાહોદ

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, દાહોદ, ધરબાડા ચોકડી, હાઇવે બાયપાસ, દાહોદ-૩૮૯૦૫૧
વેબસાઇટ: www.artodahod.gujarat.gov.in

૦૨૬૭૩ ૨૪૩૪૭૯

૨૧

સહાયક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ગાંધીનગર

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સેકટર-૩૦, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૩૦
વેબસાઇટ: www.artogandhinagar.gujarat.gov.in

૦૭૯ ૨૩૨૬૧૧૨૨

૨૨

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, નવસારી

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, નવસારી, ઇટાલવા, નવસારી-૩૯૬૪૪૫
વેબસાઇટ: www.artonavsari.gujarat.gov.in

૦૨૬૩૭ ૨૫૦૫૨૫

૨૩

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પાટણ

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પાટણ, જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ બિલ્ડિંગ, નં-૩, નવજીવન હોટેલની પાસે, સિદ્ધપુર ક્રોસ રોડ, પાટણ-૩૮૪૨૬૫
વેબસાઇટ: www.artopatan.gujarat.gov.in

૦૨૭૬૬ ૨૨૩૧૦૦

૨૪

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, રાજકોટ

પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી , રાજકોટ, માર્કેટ યાર્ડ પાસે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
વેબસાઇટ: www.artorajkot.gujarat.gov.in

૦૨૮૧ ૨૭૦૧૮૩૩

૨૫

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુરેન્દ્રનગર

સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુરેન્દ્રનગર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સી-બ્લોક , એમ.એસ. બિલ્ડિંગ, ખેરાલી રોડ, પાટણ પર સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
વેબસાઇટ: www.artosurendranagar.gujarat.gov.in 

૦૨૭૫૨ ૨૮૩૧૫૨

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
પોલીસ સેવાઓ
ચોરી અટ્કાવવા
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 22-11-2012