હું શોધું છું

હોમ  |

હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
Rating :  Star Star Star Star Star   

ક્રમ

હોસ્પિટલનું નામ તથા ડોક્ટરોનાં નામ

સરનામું

ફોન નં.

પોલીસ સ્ટેશન

પઘમકુંવરબા હોસ્પિટલ

પેલેશ રોડ

રરર૭૧૩૬

એ.ડિવિ.

દશા શ્રીમાળી વણિક મહાજન ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલ

કોઠારિયા નાકા

રરર૩૯૬૩, રર૩૩૭૪૬

એ.ડિવિ.

શિવમ હોસ્પિટલ

પ્રહલાદ પ્લોટ-૧

રર૩પ૦૧ર

એ.ડિવિ.

ડો.નિરંજન પી. શાહ હોસ્પિટલ

કરણસિંહજી રોડ

રરરપ૩પ૦

એ.ડિવિ.

ડો. ઠક્કર નર્સિંગ હોમ

કરણસિંહજી રોડ

રરર૭પર૦

એ.ડિવિ.

ડો.અજય ભરતભાઈ મહેતા, કેશુભાઈ આંખની હોસ્પિટલ

કરણસિંહજી ચોક

રરર૪ર૧ર

એ.ડિવિ.

ડો.તેજલ ભરતભાઈ મહેતા

કરણસિંહજી ચોક

રરર૪ર૧ર

એ.ડિવિ.

ડો.કાલાવડિયા હોસ્પિટલ

કરણસિંહજી રોડ, રાજ કોમ્પ્લેક્સ

રર૩પર૪૪

એ.ડિવિ.

ડો.ભાલોડિયા હોસ્પિટલ

કરણસિંહજી રોડ, રાજ કોમ્પ્લેક્સ

રર૩૬૦૭૦

એ.ડિવિ.

૧૦

ડો.રમેશ એમ.ખંઢેરીયા

અંબિકા એપાર્ટમેન્ટ કરણસિંહજી રોડ

રર૩૧૩૭૦

એ.ડિવિ.

૧૧

ડો.વ્યાસ આંખની હોસ્પિટલ

કરણસિંહજી રોડ, રાજ કોમ્પ્લેક્સ

રર૩૮ર૮૩

એ.ડિવિ.

૧ર

ડો.પારેખ હોસ્પિટલ

કરણસિંહજી રોડ

રરરર૮પપ

એ.ડિવિ.

૧૩

ડો.કિરણ શાહ, આંખની હોસ્પિટલ

કરણસિંહજી રોડ, મહાવીર બિલ્ડિંગ

રરર૮૮૮ર

એ.ડિવિ.

૧૪

ડો. વાસાણી હોસ્પિટલ

કરણપરા-ર૯

રર૩પ૪૪૯

એ.ડિવિ.

૧પ

હિલવેલ હોસ્પિટલ, ડો.ભૌમિક ભાયાણી

અમી ધારા બિલ્ડિંગ, કેનાલ રોડ

રરર૪૧૦૭

એ.ડિવિ.

૧૬

ડો.વઘાસિયા ઓર્થો.હોસ્પિ.

કનક રોડ "સહયોગ"

રરરપરપ૮

એ.ડિવિ.

૧૭

ડો.અંટાળા હોસ્પિટલ

કનક રોડ "સહયોગ"

રરર૮૪૦૧

એ.ડિવિ.

૧૮

નવજીવન ચિલ્ડ્રન હોસ્પિ. ડો.આર.એલ.વીરડા

કનક રોડ "સહયોગ"

રર૩૧૯૦૦

એ.ડિવિ.

૧૯

અક્ષીત ઓર્થો.હોસ્પિ., ડો.કેતન ઠકકર

કરણસિંહજી રોડ

રરર૦૬૦૦

એ.ડિવિ.

ર૦

ડો. વિજય નાગેચા

ક્રિએટિવ ચેમ્બર્સ, કનક રોડ

રરરરરર૪

એ.ડિવિ.

ર૧

ડો.ડી.કે.શાહ ઓર્થો. હોસ્પિટલ

એસ. ટી. બસ સ્ટેન્ડ પાછળ

રર૩પ૭૭૭

એ.ડિવિ.

રર

સૌરાષ્ટ્ર કેન્સર ક્લિનિક, ડો.સાપોવાડિયા હોસ્પિટલ

એસ. ટી. બસ સ્ટેન્ડ પાછળ

રરરર૧૪૧

એ.ડિવિ.

ર૩

નેત્રદીપ આઈ હોસ્પિટલ, ડો.સાપોવાડિયા હોસ્પિટલ

એસ. ટી. બસ સ્ટેન્ડ પાછળ

રરરપ૧૯૦

એ.ડિવિ.

ર૪

શાંતિ હોસ્પિટલ,

ક્રિએટિવ ચેમ્બર્સ, કનક રોડ

રર૩૪૦૮૮

એ.ડિવિ.

રપ

શ્રી કૃષ્ણ ચિકિત્સાલય

બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, કનક રોડ

રરર૩૦૮પ

એ.ડિવિ.

ર૬

આસ્થા નર્સિંગ સર્જિકલ હોસ્પિ.

કરણપરા ૧૩/૩૯

રર૩પ૮પ૯

એ.ડિવિ.

ર૭

વાત્સલ્ય હોસ્પિટલ,પ્રસૂતિ ગૃહ

કરણપરા-ર૭

રર૩ર૧૯૯

એ.ડિવિ.

ર૯

અમૃતાલય આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ

કરણપરા-૩૭

ર૪પપ૬ર૦

એ.ડિવિ.

૩૦

હીરાણી એકસ-રે એન્ડ સોનોગ્રાફી ક્લિનિક

અમીધારા બિલ્ડીંગ, કરણપરા-૩૭

રર૩રપર૪

એ.ડિવિ.

૩૧

નિમિત માત્ર હોસ્પિટલ

કરણસિંહજી રોડ

રર૩ર૦૬૦

એ.ડિવિ.

૩૩

પાસાણી હોસ્પિટલ

કરણસિંહરજી રોડ

 

એ.ડિવિ.

૩૪

ડો.ગિરીશભાઈ હરિભાઈ

કિ્રએટીવ ચેમ્બર, પ્રથમ માળ, કનક રોડ

રરરરપ૯૯

એ.ડિવિ.

૩પ

ડો. વજુભાઈ એમ. થડેશ્વર

કરણપરા-ર૮

રરર૬પર૯

એ.ડિવિ.

૩૬

શ્રી મોંઘીબા આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ

કરણપરા-૩૧

રર૩૭૭૪૦

એ.ડિવિ.

૩૭

સમન્વય હોસ્પિટલ

સેન્ટર પોઈન્ટ પાસે

રર૩પ૦પપ, રરર૩૦૪પ

એ.ડિવિ.

૪૬

રણછોડદાસજી આશ્રમ હોસ્પિટલ

કૂવાડવા રોડ, રાજકોટ

ર૪પ૭૦૦૦

બી.ડિવિ.

૪૭

મધુરમ હોસ્પિટલ

રણછોડનગર-૧૦ રાજકોટ

ર૪૭૪૩પપ

બી.ડિવિ.

૪૮

રંગાણી હોસ્પિટલ

રણછોડદાસ આશ્રમ કૂવાડવા રોડ રાજકોટ

ર૭૦૪૮૮૦

બી.ડિવિ.

૪પ

ઘકાણ હોસ્પિટલ

રણછોડદાસ આશ્રમ પાસે કૂવાડવા રોડ રાજકોટ

ર૪પ૬૪પ૧

બી.ડિવિ.

૩૯

મધુરમ હોસ્પિટલ

ઢેબર રોડ રાજકોટ

ર૩૬૩૯૪૦, ર૩૬૪૦૮૮

ભક્તિનગર

૪ર

ગોંધિયા હોસ્પિટલ

કાલાવડ રોડ

રપ૭પ૬૧૧

ગાંધીગ્રામ

૪૩

બી. ટી. સવાણી કિડની હોસ્પિટલ

યુનિ. રોડ રાજકોટ

રપ૬૧૩૯૩

ગાંધીગ્રામ

૪૪

ડો. સીલુ સા. હોસ્પિટલ

કનૈયા ચોક રૈયા રોડ

૯૩૭૪૧૦ ૦૬૩૯

ગાંધીગ્રામ

૪૯

ડીન. ડો. પી.આર.જૈન, રહે. દોશી હોસ્પિટલ ક્વાર્ટસ ,પીડી.એમ. કોલેજ પાછળ,રાજકોટ

એચ.જે.દોશી હોસ્પિટલ, માલવિયાનગર,રાજકોટ.

૨૩૬૦૫૩૧, ૨૩૮૮૯૯૪, ૨૩૮૮૯૯૬

માલવિયાનગર

૫૦

શ્રી સુધીર કોરગાંવકર, રહે. સાંઇ ગણેશ,નટરાજનગર, યુનિ રોડ, રાજકોટ.

શ્રી સત્યસાંઇ હાર્ટ હોસ્પિટલ,નારાયણનગર, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ.

૨૫૭૨૩૭૩, ૨૫૮૯૫૯૦

માલવિયાનગર

૫૧

શ્રી ડો. નીલેશ પંડીત,રહે.જાગનાથ પ્લોટ, ડો. ધવલ મહેતા ફોન. નં ર૪૬૩૦૧૯

શિવાનંદ આંખની હોસ્પિટલ, જયંત કે. જી. સોસાયટી, મવડી રોડ, રાજકોટ.

૨૪૬૨૬૫૯, ૨૩૬૦૫૧૫

માલવિયાનગર

૫૨

શ્રી ડો. જયદેવ ગોંડલિયા, (એમ.એસ.સર્જન) ડો. કિરણબહેન ગોંડલીયા (ગાયનેકોલોજિસ્ટ), રહે. આનંદ બંગલા ચોક, સોહમ હોસ્પિટલ, રાજકોટ.

સોહમ હોસ્પિટલ ચોક, આનંદ બંગલા પાસે, રાજકોટ.

૨૩૬૫૫૭૭, ૨૩૬૫૫૬૬

માલવિયાનગર

૫૪

ડો. કમલેશ છાંટબાર (એમ.ડી), રહે. ગુ.હા.બોર્ડ કવાર્ટર, મહિલા કોલેજ સામે, રાજકોટ.

પ્રેમધારા હોસ્પિટલ, મહિલા કોલેજ સામે, ગુ.હા. બોર્ડ કવા. રાજકોટ.

૨૪૪૪૫૭૭

માલવિયાનગર

૫૫

ડો. રેખાબહેન (એમ.ડી ગાયનેક) ડો. અનિલ પટેલ, (પીડીયા ટ્રિક) ડો. ડી.એચ.ઘેટીયા (સઁચાલક), રહે. સંજય એપાર્ટમેન્ટ, રપ,જાગનાથ, રાજકોટ.

યુનિક હોસ્પિટલ, અમીન માર્ગ, પાયલ ડેરી સામે, રાજકોટ.

૨૪૬૭૪૫૨

માલવિયાનગર

૫૬

ડો. જયેશ પટેલ (એમ.એસ.ઇ.એન.ટી)

શ્રેય હોસ્પિટલ,ગુરુપ્રસાદ ચોક, કૃષ્ણનગર મેઇન રોડ, રાજકોટ.

૨૩૭૭૪૪૦

માલવિયાનગર

૫૭

ડો. દીપક વી. રાયચૂરા, રહે. ગુરુપસાદ ચોક રાજકોટ.

રાયચુરા હોસ્પિટલ, ગુરુપ્રસાદ ચોક રાજકોટ.

૨૩૬૩૬૫૫

માલવિયાનગર

૫૮

ડો. વિજય દેશાણી, ડો. ભાવેશ વિઠલાણી, ડો. ઘર્મેશ ગોહેલ રહે. જનતા સોસા. પ્લોટ ૧ર-એ, રામધામ પાછળ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ.

સત્યમ હોસ્પિટલ, રાજનગર ચોક, નાના મૈવા રોડ, રાજકોટ.

ર૫૭૦૦૫૬

માલવિયાનગર

૫૯

ડો. મનીષ સીઁઘવ, રહે. નાના મૈવા રોડ, લક્ષ્મીનગર, શાક માર્કેટ સામે, રાજકોટ.

નંદનવન હોસ્પિટલ, નાના મૈવા રોડ, રાજકોટ.

૨૪૩૧૫૭૭

માલવિયાનગર

૬૦

નમન હોસ્પિટલ, વિદ્યાનગર મેઈન રોડ, ડો. નીમીષ ત્રિવેદી

રહે. ગુ.હા.બોર્ડ કાલાવડ રોડ રાજકોટ

રરપ૧પ૪૩

માલવિયાનગર

ર૮

રસૂલખાનજી ઝનાના હોસ્પિટલ

હોસ્પિટલ ચોક

રરર૬૦૦૪, રરર૮૦ર૬, રરર૪૮૭પ

પ્ર.નગર

૩૮

ડો. ધ્રુવની હોસ્પિટલ

રજપૂત પરા-૮, ડો. હાઉસ

રરર૪પ૩પ

પ્ર.નગર

૪૦

જીવરાજ હોસ્પિટલ

ગાયત્રીનગર મેઈન રોડ રાજકોટ

ર૩૮૧ર૧ર

પ્ર.નગર

૪૧

સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળ હોસ્પિટલ

ગોંડલ રોડ રેલ્વે ફાટક પાસે રાજકોટ

ર૩૭૭૭૦૮

પ્ર.નગર

૫૩

શ્રી ડો. નીમેષ્ (ન્યૂરો સર્જન), રહે. ગુ.હા.બોર્ડ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ.

નમન હોસ્પિટલ, વિદ્યાનગર મેઇન રોડ, રાજકોટ

૨૨૫૧૫૪૩

પ્ર.નગર

૬૧

સિવિલ હોસ્પિટલ રાજકોટ, ડો. વિમલ વ્યાસ

-

રર૪૭૪૮પ

પ્ર.નગર

૬ર

પ્રભાત હોસ્પિટલ પંચનાથ પ્લોટ, ડો. નીલાબહેન મોહીતે

-

-

પ્ર.નગર

૬૩

દસ્તુર હોસ્પિટલ, ડો. એચ.એમ. દસ્તુર

જાગનાથ પ્લોટ

ર૪૬૪૯૪૪

પ્ર.નગર

૬૪

ઓમકાર હોસ્પિટલ મનહર પ્લોટ-૭, ડો. રાજેશ તૈલી

મનહર પ્લોટ-૭

ર૪૬૮પ૪૪

પ્ર.નગર

૬પ

ગોકુલ હોસ્પિટલ મનહર પ્લોટ-૧ર/૧૪,વિદ્યાનગર મેઈન રોડ, ડો. પ્રકાશ મોઢા

વિદ્યાનગર મેઈન રોડ

ર૪૬૬પપ૪

પ્ર.નગર

૬૬

ડો પંકજ પટેલ

યા‍જ્ઞિક રોડ

 

પ્ર.નગર

૬૭

ડો. કોશીયા હોસ્પિટલ, ડો. પી.ડી.કોશિયા

ન્યૂ જાગનાથ પ્લોટ-૧પ

ર૪૮૦ર૬૦

પ્ર.નગર

૬૮

મોદી હોસ્પિટલ, એસ.જે. મોદી હોસ્પિટલ

મોટી ટાંકી ચોક

રપ૭૧૪૮૯

પ્ર.નગર

૬૯

ડો. ગોતમ દવે

વિદ્યાનગર મેઈન રોડ

ર૪૬પ૪૦૮

પ્ર.નગર

૭૦

શિવાની સર્જિકલ હોસ્પિટલ, મનહર પ્લોટ -૬, ડો. દિલીપ મોણપરા

-

ર૪૮૧૧૮૯

પ્ર.નગર

૭૧

વિરાજ હોસ્પિટલ મનહર પ્લોટ-૭, ડો. દીપક એમ. પટેલ

-

ર૪૬૬૦૭૭

પ્ર.નગર

૭ર

શાપરિયા સર્જિકલ હોસ્પિટલ રપ, ન્યૂ જાગનાથ પ્લોટ, ડો. જે.આર. શાપરીયા

-

ર૪૬૬૧૭૩

પ્ર.નગર

૭૩

ડો. ડી.એસ. દસ્તૂર

-

ર૪૬૪૯૪૪

પ્ર.નગર

૭૪

ડો. સુધીર શાહ

મોટી ટાંકીની બાજુમાં સદર

ર૪૪૪૭૯ર

પ્ર.નગર

૭પ

શ્રેયસ હોસ્પિટલ, વિદ્યાનગર મેઈન રોડ ડો. વલ્લભભાઈ કથીરિયા

 

ર૪૬૪૪૧૮

પ્ર.નગર

૭૬

ડો. જીનેશ મહેતા

ર૦/રપ, જાગનાથ પ્લોટ

ર૪૬૩પ૧ર

પ્ર.નગર

૭૭

ડો. કિરીટ પટેલ

વિદ્યાનગર મેઈન રોડ

ર૪૬૭૩૭૦

પ્ર.નગર

૭૮

ડો સિદ્ધાર્થ એમ. કોલ

પ્રતીક, રપ, ન્યૂ જાગનાથ પ્લોટ

ર૪૬૭૩૮૧

પ્ર.નગર

૭૯

ડો.સંજય ગર્દે

વીરાણી હાઈસ્કૂલ ચોક

ર૪૬૪૪પ૬

પ્ર.નગર

૮૦

જી.ટી.શેઠ હોસ્પિટલ

જામ ટાવર પાસે

ર૪૪૦૭રર

પ્ર.નગર

૮૧

સાઘુ વાસવાણી હોસ્પિટલ

ગાયકવાડી જંકશન પોલીસ ચોકી પાસે

ર૪૪૩૩૩૦, ર૪૪પર૬૯/૭૦

પ્ર.નગર

 

ક્રમ

બ્લડ બેંકનું નામ

ફોન નંબર

યંગ સ્ટાર બ્લડ બેંક, ર૦૩ ડોક્ટર હાઉસ લોધાવાડ પો.ચોકી પાસે, રજપૂતપરા રાજકોટ

રરર૬૦૯પ, રર૩૪ર૯૮

રાજકોટ વોલિયન્ટરી બ્લડ બેંક, પિત્રોડા હાઉસ માલવિયા વાડીની સામે ગોંડલ રોડ, રાજકોટ

રર૩૪ર૪ર

ફિલ્ડ માર્શલ બ્લડ બેંક, મેડિકેર,વિદ્યાનગર મેઈન રોડ રાજકોટ

ર૪૮૧૭૧૭, ર૪૮૦૦૪૩

નાથાણી વોલિયન્ટરી બ્લડ બેંક, ર૦,ન્યૂ જાગનાથ રાજકોટ

મો. ૯રર૭૬-૦૦૧૧૧

ગવર્મેન્ટ બ્લડ બેંક, ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ રાજકોટ

ર૪૪૭ર૯૪

 

ક્રમ

હોદ્દો/કચેરી

ટેલિફોન નં/મો.નં/ફેક્સ નં.

કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી, રાજકોટ જિલ્લા રાજકોટ

ઓઃ-ર૪૭૩૯૦૦, ઘરઃ-ર૪૭ર૯૦૦, મો.-૯૮રપ૦-૪૯૩૧ર, ફેક્સ:- ર૪પ૩૬ર૧સ્

નિવાસી નાયબ કલેક્ટરશ્રી, રાજકોટ કલેક્ટર કચેરી રાજકોટ

ઓઃ-ર૪૭૭૮૧૯, ઘરઃ-ર૪પ૭૪૩પ, મો.-૯૮રપ૦-૪૯૩૧૪, ફેક્સ- ર૪પ૩૬ર૧

પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલેક્ટર કચેરી કંપાઉન્ડ રાજકોટ

ઓઃ-ર૪૭૯૦૪ર, ઘરઃ-ર૪૭ર૦૩પ, મો.૯૮રપ૦-૭૮પપ૧, ફેક્સ- ર૪પ૩૬ર૧

નાયબ કલેક્ટરશ્રી મઘ્યાહન ભોજન,કલેક્ટર કચેરી કંપાઉન્ડ રાજકોટ

ઓઃ-ર૪પ૭૪૦ર, ઘરઃ-ર૪૪૧પ૪૧, મો.૯૮ર૪૩-૦૩૭૧૧, ફેક્સ- ર૪પ૩૬ર૧

નાયબ કમિશનરશ્રી મનોરંજન કર, ભાવનગરનો ઉતારો સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર પાછળ રાજકોટ

ઓઃ-રર૩૩૩૯૮,ઘરઃ-રપ૭૧૧પ૯, મો.:-૯૮રપર-૭૩૯૯૯

ખાસ જમીન સંપાદક  અધિકારીશ્રી, કલેક્ટર કચેરી કંપાઉન્ડ રાજકોટ

ઓઃ-ર૪પ૭૩પ૧, ઘરઃ- મો.:-૯૪ર૭ર-૬૯૮૭૭, ફેક્સ- ર૪પ૩૬ર૧

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી, (પંચાયત)જિલ્લા પંચાયત રાજકોટ

ઓઃ-ર૪પ૬૯૧૦, ઘરઃ-ર૪૪૪૭૮૭, મો.:-૯૮રપર-૧ર૯૦૭, ફેક્સ- 

જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રી, કલેક્ટર કચેરી રાજકોટ

ઓઃ-ર૪૭૬૮૯૧, ઘરઃ-ર૪૭૬૮૧૩, મો.:-૯૮રપર-પ૭૬૭૭, ફેક્સ- ર૪પ૩૬ર૧

નાયબ નિયામકશ્રી લેન્ડ રેકડર્સ, સર્વે ભુવન જામટાવર પાસે જામનગર રોડ રાજકોટ

ઓઃ-ર૪૭૬ર૪૭,ઘરઃ-ર૪પ૧૭ર૪, મો.:-૯૮૭૯૦-૧૭૧પ૦

૧૦

નાયબ કલેક્ટરશ્રી સ્ટેમ્પ ડયુટી (શહેર), બહુમાળી ભવન રાજકોટ

ઓઃ-ર૪પ૭૬૧૭, ઘરઃ-, મો.- ૯૮૯૮૬-ર૯૬૮૪ 

૧૧

સિટી મામલતદારશ્રી રાજકોટ શહેર, કલેક્ટર કચેરી કંપાઉન્ડ રાજકોટ

ઓઃ-ર૪૭૯૬પ૪, ઘરઃ-ર૪૪૩૮૯૮, મો.:-, ફેક્સ- ર૪પ૩૬ર૧

૧ર

તાલુકા મામલતદારશ્રી, કલેક્ટર કચેરી રાજકોટ

ઓઃ-ર૪૭૯૬૬૪, ઘરઃ-ર૪૪૩૮૯૪, ફેક્સ- ર૪પ૩૬ર૧

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
પોલીસ સેવાઓ
ચોરી અટ્કાવવા
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 29-06-2006