હું શોધું છું

હોમ  |

પોલીસ કમિશ્નરશ્રીઓ ની નામાવલી
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

ક્રમ

પોલીસ કમિશનરનું નામ

ક્યાંથી

ક્યાંસુધી

શ્રી એમ.એમ.મહેતા, આઇપીએસ

૨૦/૧૦/૧૯૮૧

૧૩/૦૪/૧૯૮૪

શ્રી હીરાલાલ, આઇપીએસ

૧૪/૦૪/૧૯૮૪

૧૦/૦૭/૧૯૮૬

શ્રી આર.એન.ભટ્ટાચાર્ય, આઇપીએસ

૧૧/૦૭/૧૯૮૬

૨૯/૦૬/૧૯૮૮

શ્રી પી.કે.દત્તા, આઇપીએસ

૨૯/૦૬/૧૯૮૮

૧૧/૦૬/૧૯૮૯

શ્રી આર.સીબલ, આઇપીએસ

૧૮/૦૭/૧૯૮૯

૦૫/૦૪/૧૯૯૦

શ્રી કે.ચક્રવર્તી, આઇપીએસ

૦૬/૦૪/૧૯૯૦

૦૪/૦૭/૧૯૯૧

શ્રી સી.પી.સીંગ, આઇપીએસ

૦૪/૦૭/૧૯૯૧

૦૮/૧૦/૧૯૯૨

શ્રી વિજયસીંગ, આઇપીએસ

૦૯/૧૦/૧૯૯૨

૦૮/૦૬/૧૯૯૪

શ્રી કે.આર. કૌશિક, આઇપીએસ

૦૯/૦૬/૧૯૯૪

૦૧/૦૫/૧૯૯૫

૧૦

શ્રી એ.કે.ભાર્ગવ, આઇપીએસ

૦૨/૦૫/૧૯૯૫

૦૧/૧૨/૧૯૯૫

૧૧

શ્રી ચીતરંજનસીંગ, આઇપીએસ

૦૧/૧૨/૧૯૯૫

૦૮/૧૦/૧૯૯૬

૧૨

શ્રી કે.એન.શર્મા, આઇપીએસ

૦૯/૧૦/૧૯૯૬

૨૨/૧૨/૧૯૯૬

૧૩

શ્રી પી.એલ.જાની, આઇપીએસ

૨૩/૧૨/૧૯૯૬

૦૫/૦૬/૧૯૯૭

૧૪

શ્રી ચીતરંજનસીંગ, આઇપીએસ

૦૬/૦૬/૧૯૯૭

૧૬/૦૫/૧૯૯૮

૧૫

શ્રી સુધીર સિન્હા, આઇપીએસ

૧૭/૦૫/૧૯૯૮

૧૬/૧૨/૨૦૦૧

૧૬

શ્રી ઉપેન્દ્રસીંગ, આઇપીએસ

૧૬/૧૨/૨૦૦૧

૦૮/૦૭/૨૦૦૨

૧૭

શ્રી સુધીર સિન્હા, આઇપીએસ

૦૮/૦૭/૨૦૦૨

૦૫/૧૧/૨૦૦૨

૧૮

શ્રી વી.વી.રબારી, આઇપીએસ

૦૫/૧૧/૨૦૦૨

૨૬/૦૪/૨૦૦૩

૧૯

શ્રી સંજય શ્રીવાસ્તવ, આઇપીએસ

૨૬/૦૪/૨૦૦૩

૨૮/૦૨/૨૦૦૫

૨૦

શ્રી કે.નિત્યાનંદમ્, આઇપીએસ

૨૮/૦૨/૨૦૦૫

૦૧/૧૦/૨૦૦૭

૨૧

શ્રી સુધીર સિન્હા, આઇપીએસ

૦૧/૧૦/૨૦૦૭

૨૦/૦૨/૨૦૦૯ 

૨૨

શ્રીમતી ગીથા જોહરી આઇપીએસ

૨૪/૦૨/૨૦૦૯

૦૫/૦૫/૨૦૧૨

૨૩

શ્રી એચ.પી.સિંધ, આઇ.પી.એસ.

૦૫/૦૫/૨૦૧૨

 ૧૯/૧૨/૨૦૧૩

૨૪

શ્રી મોહન ઝા, આઇ.પી.એસ.

૧૯/૧૨/૨૦૧૩

 ૧૧/૦૨/૨૦૧૬

૨૫

શ્રી અનુપમ સિંહ ગહલૌત, આઇ.પી.એસ.

૧૧/૦૨/૨૦૧૬

૧૮/૦૭/૨૦૧૮

૨૬

શ્રી મનોજ અગ્રવાલ, આઇ.પી.એસ.

૧૮/૦૭/૨૦૧૮

 ૦૨/૦૩/૨૦૨૨

૨૭

શ્રી ખુરશીદ અહેમદ, આઇ.પી.એસ (ઇ.ચા)

૦૨/૦૩/૨૦૨૨

૨૬/૦૫/૨૦૨૨

૨૮

શ્રી રાજુ ભાર્ગવ, આઇ.પી.એસ.

૨૬/૦૫/૨૦૨૨

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
પોલીસ સેવાઓ
ચોરી અટ્કાવવા
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 03-06-2022