હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજુ ભાર્ગવ (આઈ.પી.એસ) પોલીસ કમિશ્‍નરરાજકોટ શહેરરાજકોટ
ઓ. ૦ર૮૧-ર૪પ૯૮૮૮ મો. ૯૯૭૮૪૦૬૦૬૧  

 ૧

શ્રી ખુરશીદ એહમદ, IPS   સ્પે. પોલીસ કમિશ્નર      

૦૨૮૧

૨૪૭૪૮૮૮   

૨૪૫૮૫૨૬   

૯૯૭૮૪૦૫૭૬૭

૨૪૭૫૫૯૧

શ્રી પ્રવિણકુમાર, IPS નાયબ પોલીસ કમિશ્નર, ઝોન-૧

૦ર૮૧

ર૪૭૪૪૯૭

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૭૮૪૦૬૩૩૯

 

શ્રી સુધીરકુમાર દેસાઇ, નાયબ પોલીસ કમિશ્નર, ઝોન-૨

૦ર૮૧

૨૪૫૭૪૧૬

૨૪૫૮૫૨૬

 ૯૯૭૮૪૦૭૨૮૪

 

શ્રી પાર્થરાજસિંહ ગોહીલ, નાયબ પોલીસ કમિશ્નર, ક્રાઇમ

૦૨૮૧

૨૪૫૫૮૮૦

૨૪૫૮૫૨૬

૯૩૧૩૩૬૮૩૨૨

 

શ્રી એચ.એલ.રાઠોડ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર પૂર્વ વિભાગ

૦ર૮૧

૨૪૪૨૭૫૭

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૭૮૪૦૮૨૯૪

 

શ્રી. પી.કે.દીયોરા મદદનિશ પોલીસ કમિશ્નર પશ્ચિમ વિભાગ

૦ર૮૧

૨૪૫૪૩૮૮

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૨૫૦૨૦૧૨૮

 

શ્રી. એસ.આર.ટંડેલ   મદદનિશ પોલીસ કમિશ્નર ઉત્તર વિભાગ

૦૨૮૧

 

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૮૨૫૨૪૨૩૭૫

 

શ્રી જે.એસ.ગેડમ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર દક્ષીણ વિભાગ

૦ર૮૧

 

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૪૦૯૫૩૯૬૩૮

 

શ્રી.ડી.વી.બસીયા,  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર ક્રાઇમ

૦૨૮૧

૨૪૫૫૮૮૦

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૦૯૪૬૩૦૬૦

 

૧૦

 શ્રી વી.આર.મલ્હોત્રા, મદદનિશ પોલીસ કમિશ્નર ટ્રાફિક શાખા

૦ર૮૧

રરર૭૭૩૭

 ર૪પ૮પર૬

૯૮૨૫૭૬૪૦૦૭

 

૧૧

શ્રી.જી.એસ.બારીયા, મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર, એસ.સી./એસ.ટી સેલ

૦૨૮૧

૨૪૭૫૫૯૧

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૨૫૦૦૮૫૩૪

 

૧૨

શ્રી જી.એસ.બારીયા મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર, પોલીસ હેડ કવાર્ટર

૦૨૮૧

૨૪૪૦૪૧૧

૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૨૫૦૦૮૫૩૪

 

૧૩

શ્રી વિશાલ એમ.રબારી, મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર સાયબર ક્રાઇમ

૦૨૮૧

૨૪૩૩૬૧૧ 

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૭૮૯૨૭૯૫૯

 

૧૪

શ્રી આર.એસ.બારીયા, મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર, મહિલા

૦૨૮૧

 

૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૨૫૦૩૫૮૩૩ 

 

૧૫

શ્રી જે.વી.ધોળા, પો.ઈન્સ. ડી.સી.બી. પો.સ્ટે.

૦ર૮૧

ર૪૪૪૧૬પ

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૭૨૬૫૮૯૨૯૨

 

૧૬

 શ્રી વાય.બી.જાડેજા, સેકન્ડ પો.ઈન્સ.  ડી.સી.બી. પો.સ્ટે.

૦ર૮૧

ર૪૪૪૧૬પ

 ૨૪૫૮૫૨૬

 ૮૯૮૦૦૪૫૫૫૬

 

૧૭

શ્રી એન.બી.નકુમ, પો.ઈન્સ. પી.સી.બી.

 ૦ર૮૧

 ૨૪૭૫૩૧૧

 ૨૪૫૮૫૨૬

૮૯૮૦૦૪૭૧૫૭

 

૧૮

શ્રી વી.આર.પટેલ, પો.ઈન્સ. સ્પે.શાખા

૦ર૮૧

ર૪૪૧૦૭૬

 ર૪પ૮પર૬

૯૯૭૪૩૪૫૩૫૭

 

૧૯

શ્રી એ.એસ.ચાવડા, પો.ઈન્સ. રીડર શાખા

૦ર૮૧

પી.બી.એક્સ ૧૧૦

 ર૪પ૮પર૬

૯૫૮૬૬૫૫૮૮૮

 

૨૦

 શ્રી એમ. એ.કોટડીયા, રી.પો.ઈ. પો. હેડ.કવા.

૦ર૮૧

ર૪૪૦૪૧૧

 ર૪પ૮પર૬

૯૮૨૫૧૯૧૦૮૭

 

૨૧

શ્રી સી.જી.જોષી, પો.ઇન્સ. એ.ડિવિઝન

૦ર૮૧

રરર૬૬પ૯

૨૨૩૧૯૭૦

૯૯૭૯૨૫૪૧૫૫

 

૨૨

શ્રી એમ.સી.વાળા, પો.ઈન્સ બી ડિવિઝન

૦ર૮૧

૨૨૩૦૬૩૭

૨૨૩૦૬૩૮ 

૯૯૦૯૮૭૩૭૭૭

 

૨૩

શ્રી શ્રી જે.આર.દેસાઇ, પો.ઈન્સ. થોરાળા

૦૨૮૧

૨૩૮૯૫૫૨

૨૩૮૯૫૫૧

૯૭૨૪૦૨૮૭૬૮

 

૨૪

શ્રી એલ.એલ.ચાવડા, પો.ઇન્સ  ભક્તિનગર

૦ર૮૧

ર૩૯૧૦પ૮

૨૩૯૧૦૯૨ 

૯૮૭૯૮૭૯૫૦૦

 

૨૫

શ્રી કે.એન.ભુકણ, પો.ઇન્સ.  માલવિયાનગર

૦ર૮૧

ર૩૮૦૦૪૬

૨૩૮૦૦૪૮ 

૯૦૩૩૩૯૯૪૫૬

 

૨૬

શ્રી કે.એ.વાળા, પો.ઈન્સ. પ્ર.નગર

૦ર૮૧

ર૪૪૬૦પપ

૨૪૫૫૩૮૧ 

૯૯૧૩૫૭૨૧૭૨

 

ર૭

શ્રી જી.એમ.હડીયા, પો.ઈન્સ. ગાંધીગ્રામ

૦ર૮૧

રપ૮૮૦૮પ

 ર૫૮૨૩૦૫

૯૯૦૯૨૭૫૩૭૬

 

ર૮

શ્રી એમ.આર.ગોંડલીયા પો.ઈન્સ. રાજકોટ તાલુકા

૦ર૮૧

ર૪૭૪પ૯૬

૨૪૭૯૩૫૪ 

૯૬૮૭૬૫૪૯૮૯

 

૨૯

શ્રી બી.એમ.ઝણકાર, પો.ઈન્સ કુવાડવા

૦૨૮૧

૨૭૦૪૪૩૨

 ૨૭૦૪૦૫૦

૭૬૯૮૯૮૩૨૬૭

 

૩૦

શ્રી કે.જે.મકવાણા, પો.ઈન્સ. મહિલા પો.સ્ટે.

૦૨૮૧

૨૯૨૮૧૮૨

 ર૪પ૮પર૬

૮૪૬૯૯૧૪૨૪૫

 

૩૧

શ્રી એ.બી.જાડેજા, પો.ઈન્સ. ગાંધીગ્રામ-૨ (યુનિર્વસીટી) પો.સ્ટે.

૦૨૮૧

૨૫૭૫૧૨૪

ર૪પ૮પર૬

૯૬૮૭૫૦૦૧૧૧

 

૩૨

શ્રી વી.જે.ચાવડા, પો.ઈન્સ. આજીડેમ પો.સ્ટે.

૦૨૮૧

ર૪પ૮પર૬

૮૪૬૯૯૯૬૬૯૯ 

 

૩૩

શ્રી વી.આર.રાઠોડ, પો.ઈન્સ એરપોર્ટ પો.સ્ટે.

૦૨૮૧

 -

 ૨૭૦૪૦૫૦

૯૭૧૨૯૩૦૬૭૦

 

૩૪

શ્રી એન.સી.પટેલ, પો.ઈન્સ. વાયરલેસ

૦ર૮૧

 ર૪પ૮પર૬

૯૯૨૪૮૨૧૨૧૮

 

૩૫

શ્રી વી.ટી. પંચાલ, પો.ઇન્સ. વાયરલેસ

૦ર૮૧

 ર૪પ૮પર૬

૯૮૨૪૮૨૦૭૨૦

 

૩૬

શ્રી વી.આર.પટેલ, પો.ઇન્સ. એમ.ઓ.બી.

૦ર૮૧

 -

 ર૪પ૮પર૬

૯૯૭૪૩૪૫૩૫૭

 

૩૭

 પો.સ.ઈ. માઉન્ટેડ

૦ર૮૧

ર૪૭૩૪૭૦

 ર૪પ૮પર૬

 

 

૩૮

 પોલીસ કંટ્રોલરૂમ રાજકોટ શહેર

૦ર૮૧

ર૪પ૭૭૭૭

ર૪પ૮પર૬

 

 

૩૯

 શ્રી આર.એસ.ભટ્ટ, પો.સ.ઇ. એમ.ટી.

૦૨૮૧

૨૪૪૩૬૬૦

 ર૪પ૮પર૬

૯૮૨૪૪૫૨૬૫૯

 

૪૦

 શ્રી આર.આર.ઝાલા, પો.સ.ઇ, બોમ્બ સ્કોડ

૦૨૮૧

૨૪૭૨૪૮૪   

ર૪પ૮પર૬   

૯૯૨૪૧૩૬૩૫૦

 

૪૧

 શ્રી એ.આર.તિવારી,પો.વા.સ.ઇ, કોમ્પ્યુટર સેલ

૦૨૮૧

૨૪૭૬૨૩૨

ર૪પ૮પર૬

૯૯૨૫૧૯૯૦૯૦

 

૪૨

શ્રી જે.ડી.ઝાલા, પો.ઇન્સ. એસ.ઓ.જી.

૦૨૮૧

૨૪૫૯૩૦૩

૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૭૮૪૪૦૫૪૫

 

૪૩

 શ્રી એમ.આર.પરમાર, પો.ઇન્સ.  ટ્રાફિક શાખા

૦ર૮૧

રરર૭૭૩૭

 ર૪પ૮પર૬

૯૯૦૯૯૧૧૮૩૦

 

૪૫

 શ્રી વી.જે.ફર્નાન્ડીશ, પો.ઇન્સ.  ટ્રાફિક શાખા

૦ર૮૧

રરર૭૭૩૭

 ર૪પ૮પર૬

૯૯૨૫૨૮૮૮૧૮ 

 

૪૫

 શ્રી એન.કે.વ્યાસ, પો.ઇન્સ. ટ્રાફિક શાખા

૦ર૮૧

રરર૭૭૩૭

 ર૪પ૮પર૬

૯૯૦૯૯૧૨૭૯૩

 

૪૬

શ્રી એમ.એ.ઝણકાટ, પો.ઇન્સ. ટ્રાફિક શાખા

૦ર૮૧

રરર૭૭૩૭

 ર૪પ૮પર૬

૯૯૭૯૮૯૨૮૬૨

 

૪૭

 શ્રી જે.એમ.વાધેલા, પો.ઇન્સ. સાયબર ક્રાઇમ

૦૨૮૧

૨૪૩૩૬૧૧

 ર૪પ૮પર૬

૯૧૦૬૪૪૪૮૩૩

 

૪૮

 શ્રી  એમ.આર.ગોંડલીયા, પો.ઇન્સ. સાયબર ક્રાઇમ

૦૨૮૧

૨૪૩૩૬૧૧

 ર૪પ૮પર૬

૯૬૮૭૬૫૪૯૮૯

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
પોલીસ સેવાઓ
ચોરી અટ્કાવવા
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 27-05-2022