હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

મનોજ અગ્રવાલ (આઈ.પી.એસ) પોલીસ કમિશ્‍નર, રાજકોટ શહેર, રાજકોટ
ઓ. ૦ર૮૧-ર૪પ૯૮૮૮ મો.૯૯૭૮૪૦૬૨૯૭  

 ૧

શ્રી અજય કુમાર ચૌધરી, IPS    I/c સંયુકત પોલીસ કમિશ્નર      

૦૨૮૧

૨૪૭૪૮૮૮   

૨૪૫૮૫૨૬   

૯૯૭૮૪૦૫૮૨૭

૨૪૭૫૫૯૧

શ્રી રવિ મોહન સૈની,  નાયબ પોલીસ કમિશ્નર, ઝોન-૧

૦ર૮૧

ર૪૭૪૪૯૭

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૭૮૪૦૬૩૩૯

 

શ્રી મનોહરસિંહ જાડેજા નાયબ પોલીસ કમિશ્નર, ઝોન-૨

૦ર૮૧

૨૪૫૭૪૧૬

૨૪૫૮૫૨૬

 ૯૯૭૮૪૦૭૨૮૪

 

શ્રી એચ.એલ.રાઠોડ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર પૂર્વ વિભાગ

૦ર૮૧

૨૪૪૨૭૫૭

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૭૮૪૦૮૨૯૪

 

શ્રી. પી.કે.દીયોરા મદદનિશ પોલીસ કમિશ્નર પશ્ચિમ વિભાગ

૦ર૮૧

૨૪૫૪૩૮૮

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૨૫૦૨૦૧૨૮

 

શ્રી. એસ.આર.ટંડેલ   મદદનિશ પોલીસ કમિશ્નર ઉત્તર વિભાગ

૦૨૮૧

 

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૮૨૫૨૪૨૩૭૫

 

શ્રી જે.એસ.ગેડમ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર દક્ષીણ વિભાગ

૦ર૮૧

 

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૪૦૯૫૩૯૬૩૮

 

શ્રી.જે.એચ.સરવૈયા,  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર ક્રાઇમ

૦૨૮૧

૨૪૫૫૮૮૦

 ૨૪૫૮૫૨૬

૭૫૭૫૦૪૦૦૦૦

 

 શ્રી બી.એ.ચાવડા, મદદનિશ પોલીસ કમિશ્નર ટ્રાફિક શાખા

૦ર૮૧

રરર૭૭૩૭

 ર૪પ૮પર૬

૯૮૭૯૫૯૬૬૯૩

 

૧૦

શ્રી.એસ.ડી.પટેલ, મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર, એસ.સી./એસ.ટી સેલ

૦૨૮૧

૨૪૭૫૫૯૧

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૧૩૧૧૦૨૧૯

 

૧૧

શ્રી જી.એસ.બારીયા મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર, પોલીસ હેડ કવાર્ટર

૦૨૮૧

૨૪૪૦૪૧૧

૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૨૫૦૦૮૫૩૪

 

૧૨

શ્રી જી.ડી.પલસાણા મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર સાયબર ક્રાઇમ

૦૨૮૧

૨૪૩૩૬૧૧ 

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૨૫૩૪૯૦૦૭

 

૧૩

એચ.એમ.ગઢવી, પો.ઈન્સ. ડી.સી.બી.

૦ર૮૧

ર૪૪૪૧૬પ

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૧૩૬૮૭૫૦૦

 

૧૪

શ્રી એસ.એન.ગડ્ડુ, પો.ઈન્સ. પી.સી.બી.

 ૦ર૮૧

 ૨૪૭૫૩૧૧

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૬૨૪૯૯૯૧૦૫

 

૧૫

શ્રી બી.એમ.જાડેજા,  પો.ઈન્સ. સ્પે.શાખા

૦ર૮૧

ર૪૪૧૦૭૬

 ર૪પ૮પર૬

૮૯૮૦૦૪૧૫૪૭

 

૧૬

શ્રી બી.એમ.જાડેજા, પો.ઈન્સ.  રીડર શાખા

૦ર૮૧

પી.બી.એક્સ ૧૧૦

 ર૪પ૮પર૬

૮૯૮૦૦૪૧૫૪૭

 

૧૭

શ્રી એમ.એન.બોરીસાગર, રી.પો.ઈ. પો. હેડ.કવા.

૦ર૮૧

ર૪૪૦૪૧૧

 ર૪પ૮પર૬

૮૯૮૦૦૪૧૪૧૧

 

૧૮

શ્રી એન.કે.જાડેજા,  પો.ઇન્સ. એ.ડિવિઝન

૦ર૮૧

રરર૬૬પ૯

૨૨૩૧૯૭૦

૯૮૨૫૨૯૫૪૮૦

 

૧૯

શ્રી વી.જે.ફર્નાન્ડીશ, પો.ઈન્સ બી ડિવિઝન

૦ર૮૧

૨૨૩૦૬૩૭

૨૨૩૦૬૩૮ 

૯૯૨૫૨૮૮૮૧૮

 

૨૦

શ્રી બી.ટી.વાઢીયા,  પો.ઈન્સ. થોરાળા

૦૨૮૧

૨૩૮૯૫૫૨

૨૩૮૯૫૫૧

૯૭૨૭૭૦૨૬૦૦

 

૨૧

શ્રી વી.કે.ગઢવી, પો.ઇન્સ  ભક્તિનગર

૦ર૮૧

ર૩૯૧૦પ૮

૨૩૯૧૦૯૨ 

૯૭૨૭૭૦૨૬૦૦

 

૨૨

શ્રી એન.એન.ચુડાસમા, પો.ઇન્સ.  માલવિયાનગર

૦ર૮૧

ર૩૮૦૦૪૬

૨૩૮૦૦૪૮ 

૯૯૨૫૧૨૫૦૧૩

 

૨૩

શ્રી બી.એમ.કાતરીયા, પો.ઈન્સ. પ્ર.નગર

૦ર૮૧

ર૪૪૬૦પપ

૨૪૫૫૩૮૧ 

૯૯૭૮૮૭૫૦૦૭

 

૨૪

શ્રી વી.વી.ઓડેદરા, પો.ઈન્સ. ગાંધીગ્રામ

૦ર૮૧

રપ૮૮૦૮પ

 ર૫૮૨૩૦૫

૯૮૨૫૦૯૬૩૩૭

 

૨૫

શ્રી વી.એસ.વણઝારા,  પો.ઈન્સ. રાજકોટ તાલુકા

૦ર૮૧

ર૪૭૪પ૯૬

૨૪૭૯૩૫૪ 

૯૯૭૮૯૯૯૯૪૭ 

 

ર૬

શ્રી એમ.આર.પરમાર, પો.ઈન્સ કુવાડવા

૦૨૮૧

૨૭૦૪૪૩૨

 ૨૭૦૪૦૫૦

૯૯૦૯૯૧૧૮૩૦

 

ર૭

શ્રી એસ.આર.પટેલ, પો.ઈન્સ. મહિલા પો.સ્ટે.

૦૨૮૧

૨૯૨૮૧૮૨

 ર૪પ૮પર૬

૯૭૨૭૭૧૮૦૮૦

 

૨૮

શ્રી એ.એલ.આચાર્ય, પો.ઈન્સ. ગાંધીગ્રામ-૨ (યુનિર્વસીટી) પો.સ્ટે.

૦૨૮૧

૨૫૭૫૧૨૪

ર૪પ૮પર૬

૯૯૯૮૩૭૮૮૮૯

 

૩૦

શ્રી એમ.જે.રાઠોડ ઇ.પો.ઈન્સ. આજીડેમ પો.સ્ટે.

૦૨૮૧

 

ર૪પ૮પર૬

૯૭૧૨૫૧૯૭૪૫

 

૩૧

શ્રી એન.બી.દેસાઇ, પો.ઈન્સ. વાયરલેસ

૦ર૮૧

પી.બી.એક્સ રપ૮

 ર૪પ૮પર૬

૯૮૭૯૫૫૧૬૩૪

 

૩૨

શ્રી એસ.એ.ઉધરેજા પો.સ.ઇ. એમ.ઓ.બી.  

૦ર૮૧

પી.બી.એક્સ ૧૧૩

 ર૪પ૮પર૬

 ૯૯૨૫૫૮૦૮૩૭

 

૩૩

પો.સ.ઈ. માઉન્ટેડ

૦ર૮૧

ર૪૭૩૪૭૦

 ર૪પ૮પર૬

 

 

૩૪

પોલીસ કંટ્રોલરૂમ રાજકોટ શહેર

૦ર૮૧

ર૪પ૭૭૭૭

ર૪પ૮પર૬

 

 

૩૫

શ્રી એમ.એલ.ભટ્ટ,  પો.સ.ઇ. એમ.ટી.

૦૨૮૧

૨૪૪૩૬૬૦

 ર૪પ૮પર૬

૯૯૭૯૧૦૪૭૭૬

 

૩૬

શ્રી એસ.કે.રબારી, પો.સ.ઇ, બોમ્બ સ્કોડ

૦૨૮૧

૨૪૭૨૪૮૪   

ર૪પ૮પર૬   

૯૯૦૯૦૪૪૦૫૫

 

૩૭

શ્રી એમ.એસ.વેગડ,  પો.વા.સ.ઇ, કોમ્પ્યુટર સેલ

૦૨૮૧

૨૪૭૬૨૩૨

ર૪પ૮પર૬

૭૫૭૪૮૦૨૩૯૩

 

૩૮

શ્રી આર.વાય.રાવલ, પો.ઇન્સ. એસ.ઓ.જી.

૦૨૮૧

૨૪૫૯૩૦૩

૨૪૫૮૫૨૬

૮૯૮૦૦૪૬૯૮૯

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
પોલીસ સેવાઓ
ચોરી અટ્કાવવા
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 16-09-2019