હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

મનોજ અગ્રવાલ (આઈ.પી.એસ) પોલીસ કમિશ્‍નર, રાજકોટ શહેર, રાજકોટ
ઓ. ૦ર૮૧-ર૪પ૯૮૮૮ મો.૯૯૭૮૪૦૬૨૯૭  

 ૧

શ્રી ખુરશીદ એહમદ, IPS    સંયુકત પોલીસ કમિશ્નર      

૦૨૮૧

૨૪૭૪૮૮૮   

૨૪૫૮૫૨૬   

૯૯૭૮૪૦૫૭૬૭

૨૪૭૫૫૯૧

શ્રી રવિ મોહન સૈની,  નાયબ પોલીસ કમિશ્નર, ઝોન-૧

૦ર૮૧

ર૪૭૪૪૯૭

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૭૮૪૦૬૩૩૯

 

શ્રી મનોહરસિંહ જાડેજા નાયબ પોલીસ કમિશ્નર, ઝોન-૨

૦ર૮૧

૨૪૫૭૪૧૬

૨૪૫૮૫૨૬

 ૯૯૭૮૪૦૭૨૮૪

 

શ્રી એચ.એલ.રાઠોડ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર પૂર્વ વિભાગ

૦ર૮૧

૨૪૪૨૭૫૭

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૭૮૪૦૮૨૯૪

 

શ્રી. પી.કે.દીયોરા મદદનિશ પોલીસ કમિશ્નર પશ્ચિમ વિભાગ

૦ર૮૧

૨૪૫૪૩૮૮

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૨૫૦૨૦૧૨૮

 

શ્રી. એસ.આર.ટંડેલ   મદદનિશ પોલીસ કમિશ્નર ઉત્તર વિભાગ

૦૨૮૧

 

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૮૨૫૨૪૨૩૭૫

 

શ્રી જે.એસ.ગેડમ  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર દક્ષીણ વિભાગ

૦ર૮૧

 

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૪૦૯૫૩૯૬૩૮

 

શ્રી.જે.એચ.સરવૈયા,  મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર ક્રાઇમ

૦૨૮૧

૨૪૫૫૮૮૦

 ૨૪૫૮૫૨૬

૭૫૭૫૦૪૦૦૦૦

 

 શ્રી બી.એ.ચાવડા, મદદનિશ પોલીસ કમિશ્નર ટ્રાફિક શાખા

૦ર૮૧

રરર૭૭૩૭

 ર૪પ૮પર૬

૯૮૭૯૫૯૬૬૯૩

 

૧૦

શ્રી.એસ.ડી.પટેલ, મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર, એસ.સી./એસ.ટી સેલ

૦૨૮૧

૨૪૭૫૫૯૧

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૧૩૧૧૦૨૧૯

 

૧૧

શ્રી જી.એસ.બારીયા મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર, પોલીસ હેડ કવાર્ટર

૦૨૮૧

૨૪૪૦૪૧૧

૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૨૫૦૦૮૫૩૪

 

૧૨

શ્રી જી.ડી.પલસાણા મદદનીશ પોલીસ કમિશ્નર સાયબર ક્રાઇમ

૦૨૮૧

૨૪૩૩૬૧૧ 

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૨૫૩૪૯૦૦૭

 

૧૩

એચ.એમ.ગઢવી, પો.ઈન્સ. ડી.સી.બી.

૦ર૮૧

ર૪૪૪૧૬પ

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૧૩૬૮૭૫૦૦

 

૧૪

શ્રી એન.કે.જાડેજા, પો.ઈન્સ. પી.સી.બી.

 ૦ર૮૧

 ૨૪૭૫૩૧૧

 ૨૪૫૮૫૨૬

૯૮૨૫૨૯૫૪૮૦

 

૧૫

શ્રી બી.એમ.જાડેજા,  પો.ઈન્સ. સ્પે.શાખા

૦ર૮૧

ર૪૪૧૦૭૬

 ર૪પ૮પર૬

૮૯૮૦૦૪૧૫૪૭

 

૧૬

શ્રી એ.એસ.ચાવડા, પો.ઈન્સ. રીડર શાખા

૦ર૮૧

પી.બી.એક્સ ૧૧૦

 ર૪પ૮પર૬

૯૫૮૬૬૫૫૮૮૮

 

૧૭

શ્રી એમ.એ.કોટડીયા, રી.પો.ઈ. પો. હેડ.કવા.

૦ર૮૧

ર૪૪૦૪૧૧

 ર૪પ૮પર૬

૯૮૨૫૧૯૧૦૮૭

 

૧૮

શ્રી સી.જી.જોષી,  પો.ઇન્સ. એ.ડિવિઝન

૦ર૮૧

રરર૬૬પ૯

૨૨૩૧૯૭૦

૯૯૭૯૨૫૪૧૫૫

 

૧૯

શ્રી વી.જે.ફર્નાન્ડીશ, પો.ઈન્સ બી ડિવિઝન

૦ર૮૧

૨૨૩૦૬૩૭

૨૨૩૦૬૩૮ 

૯૯૨૫૨૮૮૮૧૮

 

૨૦

શ્રી જી.એમ.હડીયા,  પો.ઈન્સ. થોરાળા

૦૨૮૧

૨૩૮૯૫૫૨

૨૩૮૯૫૫૧

૯૯૦૯૨૭૫૩૭૬

 

૨૧

શ્રી વી.કે.ગઢવી, પો.ઇન્સ ભક્તિનગર

૦ર૮૧

ર૩૯૧૦પ૮

૨૩૯૧૦૯૨ 

૯૭૨૭૭૦૨૬૦૦

 

૨૨

શ્રી એન.એન.ચુડાસમા, પો.ઇન્સ.  માલવિયાનગર

૦ર૮૧

ર૩૮૦૦૪૬

૨૩૮૦૦૪૮ 

૯૯૨૫૧૨૫૦૧૩

 

૨૩

શ્રી વી.એસ.વણઝારા, પો.ઈન્સ. પ્ર.નગર

૦ર૮૧

ર૪૪૬૦પપ

૨૪૫૫૩૮૧ 

૯૯૭૮૯૯૯૯૪૭

 

૨૪

શ્રી કે.એ.વાળા, પો.ઈન્સ. ગાંધીગ્રામ

૦ર૮૧

રપ૮૮૦૮પ

 ર૫૮૨૩૦૫

૯૯૧૩૫૭૨૧૭૨

 

૨૫

શ્રી જે.વી.ધોળા,  પો.ઈન્સ. રાજકોટ તાલુકા

૦ર૮૧

ર૪૭૪પ૯૬

૨૪૭૯૩૫૪ 

૯૭૨૬૫૮૯૨૯૨

 

ર૬

શ્રી એમ.સી.વાળા, પો.ઈન્સ કુવાડવા

૦૨૮૧

૨૭૦૪૪૩૨

 ૨૭૦૪૦૫૦

૯૯૦૯૮૭૩૭૭૭

 

ર૭

શ્રી એસ.આર.પટેલ, પો.ઈન્સ. મહિલા પો.સ્ટે.

૦૨૮૧

૨૯૨૮૧૮૨

 ર૪પ૮પર૬

૯૭૨૭૭૧૮૦૮૦

 

૨૮

શ્રી આર.એસ.ઠાકર, પો.ઈન્સ. ગાંધીગ્રામ-૨ (યુનિર્વસીટી) પો.સ્ટે.

૦૨૮૧

૨૫૭૫૧૨૪

ર૪પ૮પર૬

૯૯૦૯૯૧૭૯૫૧

 

૩૦

શ્રી વી.જે.ચાવડા, પો.ઈન્સ. આજીડેમ પો.સ્ટે.

૦૨૮૧

 

ર૪પ૮પર૬

૮૪૬૯૯૯૬૬૯૯ 

 

૩૧

શ્રી એન.બી.દેસાઇ, પો.ઈન્સ. વાયરલેસ

૦ર૮૧

 

 ર૪પ૮પર૬

૯૮૭૯૫૫૧૬૩૪

 

૩૨

શ્રી જી.બી.ચૈાધરી પો.ઇન્સ.  એમ.ઓ.બી.  

૦ર૮૧

 

 ર૪પ૮પર૬

૮૯૮૦૦૪૩૨૦૮

 

૩૩

પો.સ.ઈ. માઉન્ટેડ

૦ર૮૧

ર૪૭૩૪૭૦

 ર૪પ૮પર૬

 

 

૩૪

પોલીસ કંટ્રોલરૂમ રાજકોટ શહેર

૦ર૮૧

ર૪પ૭૭૭૭

ર૪પ૮પર૬

 

 

૩૫

શ્રી એચ.જી.ઝાલા, ઇ.પો.સ.ઇ. એમ.ટી.

૦૨૮૧

૨૪૪૩૬૬૦

 ર૪પ૮પર૬

૮૧૪૧૩૮૮૦૦૯

 

૩૬

શ્રી આર.આર.ઝાલા, પો.સ.ઇ, બોમ્બ સ્કોડ

૦૨૮૧

૨૪૭૨૪૮૪   

ર૪પ૮પર૬   

૯૯૨૪૧૩૬૩૫૦

 

૩૭

શ્રી એમ.એસ.વેગડ,  પો.વા.સ.ઇ, કોમ્પ્યુટર સેલ

૦૨૮૧

૨૪૭૬૨૩૨

ર૪પ૮પર૬

૭૫૭૪૮૦૨૩૯૩

 

૩૮

શ્રી આર.વાય.રાવલ, પો.ઇન્સ. એસ.ઓ.જી.

૦૨૮૧

૨૪૫૯૩૦૩

૨૪૫૮૫૨૬

૮૯૮૦૦૪૬૯૮૯

 

૩૯

શ્રી બી.એમ.કાતરીયા, પો.ઇન્સ. સાયબર ક્રાઇમ પો.સ્ટે.

૦૨૮૧

૨૪૩૩૬૧૧

૨૪૫૮૫૨૬

૯૯૭૮૮૭૫૦૦૭

 

૪૦

શ્રી એમ.બી.ઓસુરા, પો.ઇન્સ. સાયબર ક્રાઇમ પો.સ્ટે.

૦૨૮૧

૨૪૩૩૬૧૧

૨૪૫૮૫૨૬

૯૦૯૯૦૫૮૦૧૩

 

૪૧

 શ્રી એસ.એન.ગડુ, પો.ઇન્સ. ટ્રાફિક શાખા

૦ર૮૧

રરર૭૭૩૭

 ર૪પ૮પર૬

૯૬૨૪૯૯૯૧૦૫ 

 

૪૨

 શ્રી એમ.આર.પરમાર, પો.ઇન્સ.  ટ્રાફિક શાખા

૦ર૮૧

રરર૭૭૩૭

 ર૪પ૮પર૬

૯૯૦૯૯૧૧૮૩૦

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
પોલીસ સેવાઓ
ચોરી અટ્કાવવા
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 12-02-2020