હું શોધું છું

હોમ  |

ક્રાઇમની આંકડાકીય માહીતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

રાજકોટ શહેર - આંકડાકીય ક્રાઇમ માહિતી

અનુ.

હેડ

ચાલુ વર્ષના આજ દિન સુધીના                   તા.૧/૧/૧૮ થી તા.૩૦/૦૬/૧૮ સુધીના

ગત વર્ષના આજ દિન સુધીના        તા.૧/૧/૧૭ થી તા.૩૦/૦૬/૧૭ સુધીના

ગત વર્ષના

સને-ર૦૧૭

જાહેર

શોધાયેલ

જાહેર

શોધાયેલ

જાહેર

શોધાયેલ

ખુન

૧૮  

૧૭

૧૮

૧૭

૪૫

૪૨

ખુનની કોશીષ

૨૦

૨૦

૧૫

૧૫

૩૩

૩૩

શિ.મ.વધ     

કૂલ ધાડ      

હાઇવે ધાડ    

 

 

 

 

  •  

-

સાદી ધાડ     

કૂલ લુંટ       

૨૭

૨૩

૨૬

૨૧

૫૬

૪૫

હાઇવે લુંટ/વિજી.

 

 

 

 

  •  

-

સાદીલુંટ      

૨૭

૨૩

૨૬

૨૧

૧૫

૧૪

૧૦

ગૃહઅપ પ્રવેશ

૧૩

૧૩

૧૪

૧૧

દિવસની ધરફોડ ચોરી  

૧૩૩

૩૯

૧૨

રાતની ધરફોડ ચોરી 

૪૪

૧૫

૫૫

૨૪

૭૬૯

૩૨૫

૧૩

ચોરીઓ (કુલ)

૩૪૪

૧૪૧

૩૬૩

૯૦

-

-

૧૪

ચોરીનો માલ રાખવાના      

  •  

-

-

-

૨૨

૧૭

૧૫

ઠગાઇ   

૧૩

૧૧

૧૩

૧૦

૧૫૩

૧૪૭

૧૬

વિશ્વાસધાત   

૭૫

૭૨

૮૫

૮૨

૧૩

૧૭

સિક્કા સ્‍ટેમ્‍પ સંબંધી

-

૧૩

૧૮

બિગાડ

૧૧

૧૦

૪૬

૪૨

૧૯

હંગામો

૨૬

૨૫

૨૯

૨૫

૧૯

૧૮

૨૦

ગે.કા.મંડળી   

૧૧

૧૦

-

૨૧

ઝે.પ.વ્‍યથા    

૧ 

-

૧૫

૧૪

૨૨

કુલવ્‍યથા     

૧૫૬

૧૫૩

૧૪૩

૧૩૯

૨૫૩

૨૪૭

૨૩

સાદીવ્‍યથા    

૧૨૯

૧૨૬

૧૦૬

૧૦૨

૧૯૩

૧૮૭

૨૪

મહાવ્‍યથા     

૨૭

૨૭

૩૭

૩૭

૬૦

૬૦

૨૫

મનુ.હરણ/મનુ.નયન

૭૧

૬૭

૫૬

૫૨

૧૦૨

૮૮

૨૬

સ.નો.પર હુમલો

૧૧

૧૧

૨૭

ફેટલ અકસ્‍માત

૮૬

૭૩

૭૪

૬૦

૧૬૦

૧૧૫

૨૮

બીજા પરચૂરણ

૫૨૦

૪૭૫

૫૧૭

૪૬૬

૯૪૫

૮૬૦

૨૯

કૂલ ટોટલ     

૧૩૬૮

૧૦૫૭

૧૩૬૮

૯૭૭

૨૬૫૪

૧૮૬૦

૧૮૨

વાહન ચોરી   

૨૫૯

૯૫

૨૮૮

૬૭

૫૯૭

૧૬૮

૩૧

એમ.કેસ.

 

 

-

-

-

-

 

ભાગ -  ૬ ના ગુન્‍હા

 

અનુ.

હેડ

ચાલુ વર્ષના આજ દિન સુધીના                   તા.૧/૧/૧૮ થી તા.૩૦/૦૬/૧૮ સુધીના

ગત વર્ષના આજ દિન સુધીના        તા.૧/૧/૧૭ થી તા.૩૦/૦૬/૧૭ સુધીના

ગત વર્ષના

સને-ર૦૧૭

જાહેર

શોધાયેલ

જાહેર

શોધાયેલ

જાહેર

શોધાયેલ

આઇ.પી.સી.ભાગ - ૬

૨૧૬

૨૧૪

૧૭૧

૧૬૭

૩૦૭

૩૦૬

જુગારધારા   

૧૮૭

૧૮૭

૧૦૦

૧૦૦

૨૫૨

૨૫૨

પ્રોહીબીશન ધારા     

૯૯૧

૯૯૧

૬૨૦

૬૦૯

૧૬૨૦

૧૬૧૦

પરચૂરણ ભાગ - ૬

૨૫૬

૨૫૪

૧૩૧

૧૨૯

૩૨૧

૩૧૭

ટોટલ ભાગ - ૬      

૧૬૫૦

૧૬૪૬

૧૦૨૨

૧૦૦૫

૨૫૦૦

૨૪૮૫

ગ્રાન્‍ટ ટોટલ ૧ થી ૬

૩૦૧૮

૨૭૦૩

૨૩૯૦

૧૯૮૨

૫૧૫૪

૪૩૪૫

 

 

 

 

અટકાયતી પગલા

અનુ.

હેડ

ચાલુ વર્ષના આજ દિન સુધીના                   તા.૧/૧/૧૮ થી તા.૩૦/૦૬/૧૮ સુધીના

ગત વર્ષના આજ દિન સુધીના        તા.૧/૧/૧૭ થી તા.૩૦/૦૬/૧૭ સુધીના

ગત વર્ષના

સને-ર૦૧૭

જાહેર

જાહેર

જાહેર

સી.આર.પી.સી. ૧૦૭ 

૪૩૪૫

૩૬૨૮

૭૬૪૩

સી.આર.પી.સી. ૧૦૯ 

૮૧

૭૬

૧૫૯

સી.આર.પી.સી. ૧૧૦ 

૨૩૨

૧૬૮

૨૭૬૧

બી.પી.એકટ ૫૬/૫૭

૧૪

૩૭

૬૫

બી.પી.એકટ ૧૨૨    

બી.પી.એકટ ૧૨૪    

-

પ્રોહી ૯૩      

૯૨

૧૦૨

૫૮૮

પાસા 

૫૧

૪૭

૧૨૩

કુલ અટકાયતી પગલા

૪૮૧૬

૪૦૫૮

૧૧૩૪૨

 

 

 

 

 

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય પાસપોર્ટ
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
ભારતીય નાગરીકત્વ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
પોલીસ સેવાઓ
ચોરી અટ્કાવવા
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 16-07-2018